Logo
Header text
SELECTION COMMISSION

NANCY DENNEY-PHELPS
BIOGRAPHY

RADOSTINA NEYKOVA
BIOGRAPHY

YURY SEKULOV
BIOGRAPHY

JURY

SVILEN DIMITROV
BIOGRAPHY

NADEZHDA MARINCHEVSKA
BIOGRAPHY

DALIBOR RAJINGER
BIOGRAPHY

VLADIMIR YASTREBA
BIOGRAPHY

EMIL SIMEONOV
BIOGRAPHY